Polityka prywatności

Poniżej znajdziesz politykę prywatności strony www.greatdigital.pl

oraz firmy Great Digital Marta Pawlak-Dobrzańska.

Czy Twoje dane są bezpieczne?

Administrator zobowiązuje się podjąć wszelkie środki bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymagane przez obowiązujące przepisy prawa, a także gromadzić dane z należytą starannością i odpowiednio chronić je przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Cele przetwarzania danych osobowych

Administrator może przetwarzać Twoje dane osobowe jeśli będzie to konieczne dla skorzystania przez Ciebie ze Strony. Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest umożliwienie Ci korzystania ze Strony, w tym w celu wypełnienia [1] formularza zamówień, [2] formularza kontaktowego bądź [3] korzystania z usługi newsletter.

[1] Cele przetwarzania danych, które wskazujesz w formularzu zamówień związane są: •

z zawarciem umowy o świadczenie usług elektronicznych oraz umowy sprzedaży na warunkach określonych w Regulaminie sprzedaży kursów i jej wykonywaniem – podstawą takiego przetwarzania jest z niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy – art. 6 ust. 1 lit b RODO; • z kontaktem w celu realizacji umowy sprzedaży – podstawą takiego przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora – art. 6 ust. 1 lit f RODO; prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest kontakt w celu realizacji Umowy; • z archiwizacją dokumentów, statystyką oraz ewentualnym dochodzeniem roszczeń lub obroną przed roszczeniami związanymi z wykonywaniem umowy sprzedaży – podstawą takiego przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora – art. 6 ust. 1 lit f RODO; prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest archiwizowanie dokumentów, prowadzenie statystyk i dochodzenie ewentualnych roszczeń lub obrona przed nimi; • z dokonywaniem rozliczeń, w tym rozliczeń podatkowych i prowadzenia dokumentacji księgowej – podstawą takiego przetwarzania danych jest niezbędność wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających z przepisów prawa – art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Cele przetwarzania danych, które wskazujesz w formularzu kontaktowym związane są: • z komunikacją z Tobą w związku z wiadomością przesłaną za pośrednictwem formularza kontaktowego – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO; prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest kontakt z Tobą; Cele przetwarzania danych, które wskazujesz przy zapisywaniu się na newsletter, związane są: • z zawarciem i wykonywania umowy o świadczenie usług elektronicznych – newsletter - podstawą takiego przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy – art. 6 ust. 1 lit b RODO; • z marketingiem własnych usług i produktów Administratora – podstawą takiego przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora – art. 6 ust. 1 lit f RODO; prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest prowadzenie marketingu bezpośredniego swoich produktów i usług; • z archiwizacją dokumentów, statystyką oraz ewentualnym dochodzeniem roszczeń lub obroną przed roszczeniami związanymi z wykonywaniem umowy.

Czas przetwarzania danych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, w których dane są przetwarzane tj.: • do upływu terminów przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z funkcjonowaniem Strony, w tym wynikających z zawartych za jej pośrednictwem umów; • do czasu wniesienia uzasadnionego sprzeciwu, w odniesieniu do danych przetwarzanych w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora, • do czasu wycofania zgody na przesyłanie informacji marketingowych drogą mailową albo do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych, • wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w tym obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących zawartych umów.

Kategorie odbiorców

Twoje dane mogą być przekazane do podmiotów, z których usług Administrator korzysta przy realizacji swoich obowiązków oraz prowadzenia swojej działalności. Są to następujące kategorie podmiotów: • podmioty umożliwiającym zapis oraz realizację wysyłki newslettera, • podmioty współpracujące odpowiedzialne za wsparcie techniczne w prawidłowym funkcjonowaniu Strony, • podmioty współpracujące odpowiedzialne za obsługę prawną i księgową; • podmioty współpracujące odpowiedzialne za wsparcie marketingowe. Ponadto Twoje dane mogą być przekazane innym podmiotom upoważnionym do dostępu do danych w zakresie i w celu określonym w przepisach prawa. Twoje dane osobowe zawsze będą one przetwarzane przy zastosowaniu odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani organizacji międzynarodowej.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji/profilowanie.

Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Twoje prawa

Przysługuje Ci prawo: • dostępu do Twoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania; • do przenoszenia danych osobowych; • do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych - w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda (wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które zastosowano na podstawie zgody przed jej wycofaniem); • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych - w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora; • wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli sądzisz, że przetwarzanie danych narusza RODO. W celu skorzystania z uprawnień skontaktuj się z Administratorem.

Czy musisz podawać swoje dane osobowe?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów wskazanych w Polityce Prywatności.

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

Pliki cookie Pliki typu cookie to małe pliki tekstowo-numeryczne, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w Twoim systemie teleinformatycznym (na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu, z którego dokonano połączenia ze Stroną) podczas przeglądania Strony i pozwalają na identyfikację w przypadku ponownego połączenia ze Stroną z urządzenia (np. komputera, telefonu), na którym zostały zapisane. Na Stronie wykorzystywane są następującego rodzaju pliki cookie: • pliki cookie sesyjne, które są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki internetowej; • pliki cookie trwałe, które przechowywane są w urządzeniu przez określony czas; przechowywanie tych plików nie jest zależne od zamknięcia przeglądarki; • pliki cookie własne, które są ustawiane przez Stronę; • pliki cookie podmiotów trzecich, ustawiane przez inne serwisy, tj. Google Analytics. Na Stronie używane są pliki cookie własne, jak i pliki podmiotów trzecich. Administator korzysta z narzędzia Google Analytics dostarczanego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA w celu tworzenia statystyk, analizowania funkcjonowania Strony, poprawiania jakości korzystania z niej (na podstawie prawnie uzasadnionego interesu) oraz z narzędzia Manychat dostarczonego przez Manychat, Inc., 450 Lexington Ave, 4th Floor, New York, NY 10017. Głównym celem korzystania przez Administratora z plików cookie jest zarządzanie Stroną oraz poprawianie jakości przekazywanych przez niego treści. Pliki cookie są niezbędne do prawidłowego wyświetlania i działania Strony. Administator może przetwarzać dane zawarte w pikach cookie również w celu prowadzenia anonimowych statystyk i analiz przedstawiających sposób korzystania ze Strony, przeciętną długość trwania wizyty na Stronie. Pliki cookie nie są wykorzystywane do określenia tożsamości użytkowników Strony. Pliki cookie są wykorzystywane za Twoją zgodą. Administator ich nie sprzedaje ani nie udostępnia innym firmom. Twoja zgoda zostaje wyrażona poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania, w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanego w urządzeniu telekomunikacyjnym wykorzystywanym przez Ciebie do przeglądania treści na Stronie. Większość przeglądarek domyślnie akceptuje zapisywanie plików cookie. Możesz w każdym czasie cofnąć lub zmienić zakres wcześniej wyrażonej zgody na wykorzystywanie na Stronie plików cookie oraz usunąć je ze swojej przeglądarki. Możesz w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć cookies w swojej przeglądarce przez takie jej ustawienia, aby blokowała pliki cookie lub ostrzegała Cię przed zapisaniem pliku cookie na urządzeniu, z którego korzystasz. W takim przypadku może się jednak zdarzyć, że nie będziesz miał dostępu do niektórych treści na Stronie, a w skrajnych przypadkach może zostać całkowicie zablokowane poprawne wyświetlanie Strony. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przeze mnie w celu Twojej identyfikacji. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.